Regulamin

Regulamin Apartamentu Kala

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu!

 

I. Rezerwacja i opłaty za najem apartamentu

 1. Rezerwacji dokonuje się poprzez stronę internetową lub telefonicznie.
 2. Minimalny okres wynajmu to dwie doby.
 3. Apartament przewidziany jest maksymalnie dla 5 osób.
 4. Orientacyjny cennik umieszczony jest na stronie internetowej, jednakże dokładną wysokość czynszu najmu ustala Klient z Wynajmującym w drodze indywidualnych ustaleń.
 5. Warunkiem dokonania rezerwacji apartamentu jest zapłata zadatku w wysokości co najmniej 30% umówionego czynszu najmu. Zapłata zadatku następuje przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wynajmującego w terminie 2 dni od potwierdzenia rezerwacji. W tytule przelewu należy wskazać nazwisko osoby rezerwującej i termin rezerwacji. Pozostała wysokość czynszu najmu musi wpłynąć na konto Wynajmującego do dnia przyjazdu.
 6. Klient zobowiązany jest do zapłaty całego umówionego czynszu najmu,  nawet jeśli z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, przyjazd Klienta ulegnie opóźnieniu lub jego pobyt w apartamencie ulegnie skróceniu.

 

II. Zakwaterowanie

 1. Doba hotelowa w apartamencie rozpoczyna się od godz. 15.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11.00 w dniu wyjazdu.
 2. Klient ma obowiązek poinformowania telefonicznie najpóźniej godzinę wcześniej osobę, która wydaje klucze, o planowanej godzinie przyjazdu oraz o ewentualnych opóźnieniach.  Numer telefonu do kontaktów w tym zakresie wskazuje Wynajmujący.
 3. Klient zobowiązany jest do wylegitymowania się dowodem tożsamości osobie wydającej klucze oraz do wypełnienia karty meldunkowej.
 4. Klient zobowiązany jest wpłacić Wynajmującemu kaucję w wysokości 200 zł, która służy zabezpieczeniu roszczeń Wynajmującego związanych z niezgodnym z niniejszym regulaminem korzystaniem z apartamentu oraz szkód wyrządzonych w lokalu w okresie najmu. Z kaucji Wynajmujący może potrącić odszkodowanie za szkody, o których mowa w pkt III 1 – 3 oraz kary umowne, o których mowa w pkt III 12.
 5. Kaucja wpłacana jest przy wydawaniu Klientowi kluczy, gotówką, za pokwitowaniem osoby wydającej Klientowi klucze do apartamentu. Zwrot kaucji następuje w dniu wyjazdu Klienta, gotówką, za pokwitowaniem osoby, do rąk której Klient zobowiązany jest zwrócić klucze do apartamentu.

 

III. Zasady dotyczące korzystania z apartamentu

 1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za osoby przebywające w apartamencie w okresie wynajmowania przez Klienta apartamentu, za naruszenia przez te osoby regulaminu oraz za szkody przez te osoby wyrządzone.
 2. Klient odpowiada za szkodę wyrządzoną w lokalu oraz w jego wyposażeniu w okresie najmu przez siebie apartamentu. Klient zobowiązany jest natychmiast poinformować Wynajmującego o szkodach, o których mowa w zdaniu poprzednim.
 3. W przypadku utraty przez Klienta powierzonych kluczy, Klient zobowiązany jest pokryć koszt zakupu i wymiany odpowiedniego zamka i nowego kompletu kluczy.
 4. Liczba osób przebywających w apartamencie nie może być większa niż ustalona w momencie dokonania rezerwacji.
 5. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności godzin ciszy nocnej (od 22.00 do 6.00).
 6. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 7. Zabrania się organizowania w apartamencie imprez towarzyskich, za wyjątkiem sytuacji gdy Wynajmujący wyrazi na to zgodę.
 8. Zabrania się wnoszenia do apartamentów sprzętu narciarskiego, który należy pozostawić w przeznaczonych do tego celu szafkach znajdujących się w piwnicy budynku.
 9. Przebywanie zwierząt domowych w apartamencie dozwolone jest tylko za zgodą Wynajmującego.
 10. Zabrania się publikacji zdjęć apartamentu oraz innych materiałów multimedialnych przedstawiających apartament.
 11. Klient nie ma prawa oddania apartamentu w dalszy najem (zakaz podnajmu).
 12. W przypadku naruszenia zasad korzystania z apartamentu wymienionych w pkt III 4–11, Klient zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości kaucji wskazanej w pkt II 4.
 13. Wynajmujący ma prawo do odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych zastrzeżonych w pkt III 12 oraz kaucji, o której mowa w pkt II 4.
 14. Wynajmujący nie odpowiada za przedmioty, pieniądze i rzeczy wartościowe pozostawione apartamencie w okresie najmu.
 15. W przypadku wystąpienia usterek technicznych w lokalu Klient proszony jest o jak najszybsze zgłoszenie ich Wynajmującemu, celem podjęcia odpowiednich działań mających na celu ich usunięcie.

 

IV. Ochrona danych osobowych Klientów.

Przekazane Wynajmującemu dane osobowe Klientów będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)